تاریخچه پروگرام ریزی در جهان و ایران
سابقه پروگرام ریزی در جهان


فضای سبز

فضای سبز

چنانچه چه سابقه برنامه ریزی به اعصار قدیم باز می گردد،
امّا برنامه ریزی نظام یافته امروزی در قرن بیستم پایه گذاری
شد، به طوری که به تدریج به عنوان یک رشته علمی به مراکز
دانشبرخی وارد شد. اولین کشوری که در زمینه پروگرام ریزی
همت گمارد، اتحاد جماهیر شوروی سابق بود. این کشور
در پی انقلاب ۱۹۱۷ ، با هدف بر پا سازی نظامی مفرق از
قدیم ، پروگرام ریزی نظام یافته اقتصادی را به کار گرفت (
سیـستم اقتصاد با برنامه )، علت این امر عقب افتادگی
روسیه از کشورهای اروپای غربی از نظر تکنولوژی، صنایع و
کشاورزی بود، لذا برای فرار از این وضعیت به برنامه ریزی
متمرکز ( دولتی ) روی آورد.

نقش پروگرام ریزی در گسترش جوامع
با شروع انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، بشر وارد وهله
نوینی از رشد و پیشرفت شد. در این زمان کشورهای اروپایی
که اکثراً مالک مستعمراتی در اقصی نقاط جهان بودند،
توانستند توسط منابع طبیعی هم چنین قوت کار و
افراد متخصص، پایه های بیشتر شدن صنعتی واقتصادی خود را
سریع پی ریزی نمایند. با گذشت و ظهور مشکلات
وموارد در راه بیشتر شدن وگسترش صنعتی و به ویژه بحران
اقتصادی سال ۱۹۲۹ و جنگ جهان ی دوم، اکثر دولتهای
اروپایی به یک نوع برنامه ریزی مرکزی روی آوردند توانستند
اثرات بحرانهای جهان ی را تقلیل دهند. این برنامه ها در
سالهای بعد نیز برای باز سازی کشورهای درگیر در جنگ و
همین طور رشد و گسترش اقتصادی ادامه یافت. بعد از جنگ

جهان ی دوم همزمان با گسترش موج استقلال طلبی در
کشورهای تحت سلطه، مردم این کشورها خواهان استقلال
و دستیابی به توسعه و افزایش اقتصادی شدند. این زمان
که مصادف بود با ارائه مفهوم نو گسترش ۱ ،خیلی ی از
کشورهای را بر آن داشت تا به برنامه ریزی مرکزی ایجاد
.[ برنامه های چند ساله روی آورند.