یکی از اهداف اصلی نگارش هر پایان نامـه دراصل آشنا نمودن دانشجو با شیوه نگارش تنظیم یک مبحث علمی است.

انجام پایان نامه

پایان نامـه نوشته ای است حاوی چکیده پایان نامـه به فارسی،‌ فهرست تفصیلی مطالب، فهرست تصاویر، جداول و نمودارها،‌مقدمه و تاریخچه مختصر، مروری برکارهای انجام شده آخرین اطلاعات تئوری، عملکرد تحقیقی و عملی نتایج،‌بحث و پیشنهادات ، فهرست منابع و ماخذ چکیده پایان نامـه به انگلیسی که توسط دانشجو و با هدایت نظارت استاد راهنما و همکاری استادان مشاور (‌در صورت داشتن)‌تنظیم و تدوین می شود.

رعایت این شیوه نامـه از جانب دانشجویان برای حفظ همموزیک ی بین پایان نامـه ها الزامی است. موضوعات هر پایان نامـه را باتوجه به تعریف فوق به ترتیب تقدم ذیل می توان دسته بندی کرد:

*عنوان پایان نامـه

- فرم زرکوب روی جلد به فارسی

- فرم داخلی جلد به فارسی

- بسم ا…الرحمن ارحیم

- تقدیم (اختیاری)

- تائیدیه هیئت داوران

- اظهارنامـه دانشجو

- حق چاپ تکثیر مالکیت نتایج (Copyright and Ownership)

- تقدیر تشکر (اختیاری)

- چکیده پایان نامـه به فارسی

- فهرست مطالب

- فهرست جدولها، نمودارها و اشکال

- فهرست علائم و اختصارات

- متن پایان نامـه

- نتایج وتحقیقات آتی

- پیوستها (ضمیمه۱،‌ضمیمه۲،…)

- لیست مقالات ارائه شده

- مرجع ها ماخذها

- چکیده پایان نامـه به انگلیسی

- فرم داخلی جلد به انگلیسی

- فرم زرکوب روی جلد به انگلیسی

- عطف جلد (عنوان پایان نامـه و نام نویسنده)

* عنوان پایان نامـه باید رسا ومختصر باشد.
برگهای خارج از متن پایان نامـه :
الف- برگهای ابتدای پایان نامـه

برگ اول:‌فرم داخلی جلد به فارسی: این پارت دقیقآ همموزیک صفحه عمل شود.

برگ دوم: بسم ا…الرحمن الرحیم

برگ سوم:‌تقدیم، درصورت تمایل دانشجو می تواند پایان نامـه خود را به شخصیتی یا … تقدیم دارد.