پایان نامه

چگونه بیان مساله پروپزال را بنویسیم؟
مساله و مساله تحقیق جمله از شرایطی است که وجود دارد در ذهن پژوهشگر ایجاد سوال می نماید و پژوهشگر را بر می انگیزد که در آن نماید کاو نماید .
مساله مساله حس شده ای است که محقق به آن علاقمند است و می خواهد راه حل آنرا بیابد وقتی که محقق چنین حس ی پیدا می نماید می توان گفت که او موضوع مساله تحقیق خویش را گزینش کرده است ولی ابه احتمال زیاد لا از بیان آن به گونه ای که افراد دیگر نیز آنرا ادراک کنند عاجز است.
به جمله دیگر، او در این وهله چون نقاش، طرح کلی خویش را ترس یم کرده است برای فهماندن آن به افراد دیگر نیازمند برجسته کردن ویژگیها جزئیات آن است .
اکثرا ٌ مساله مورد تحقیق به صورت سوالی بیان نمی شود بلکه به صورت عبارت کامل مثبت دقیق و صریح بیان می گردد.
به سخن دیگر مساله مساله پژوهش می بایست به گونه ای تنظیم بیان شود که به طور عملی قابل ارزیابی و تحقیق باشد به گونه ای که کلمات دقیقا معنای مورد نظر را برسانند و از لحاظ پژوهش قابل نقد عملی و علهستند .
منظور از چگونگی ارزیابی متغیر یا متغیرها این است که بیان مساله معین نماید که در این تحقیق ، هدف، توصیف سطحی یا تحقیق و مقایسه جامع عمیق یا نقد ارتباطات تقارنی و همبستگی و یا احتمـا لا برآورد و تخمینی از ارتباطات علت معلولی متغیرهای مخصوص است .
در پروپوزال های رشته های علوم آدم ی قاعده کلی جهت بیان مساله و مورد تحقیق این است که کلیه سوالات زیر به روشنی و وضوح جواب داده شود:
1-چه کسی ؟ پژوهش درمورد چه افرادی انجام می شود؟ یا چه افرادی مورد پژوهش قرار می گیرند؟
2-چه متغیر یا متغیرهایی؟ بررسی در مورد چه متغیر یا متغیرهایی است؟ یا چه عواملی مورد تحقیق قرار میگیرند؟
3-چگونه ؟ پژوهش چگونه انجام می شود؟ آیا رابطه بین دو یا چند متغیر را تعیین می نماید ؟ آیا دستکاری شرایط و اثر علت یا عواملی ویِژگزینشه مورد توجه است ؟ مقایسه عملکرده ا و خصوصیات گروههای مورد نظر است ؟ صرفا شرایط موجود توصیف می شود؟
4-کجا؟ پژوهش در چه مکانی یا در چه محیط و محدوده ای انجام خواهد گرفت؟
5-چه وقت؟ پژوهش در چه دوره سال زمانی انجام می شود؟
در بیشتر پروپوزالهای رشته های علوم پایه فنی بیان مساله بایست به چهار سوال زیر جواب دهد:
1. مساله از کجا شروع شده و ادامه مساله به چه می انجامد؟
2. به طور اجمالی قبلا در زمینه حل مساله چه اقداماتی انجام یافته است؟
3. راه حل پیشنهادی شما جهت حل مساله چیست؟
4. مزیت راه حل پیشنهادی بر راه حل های قبلی چیست؟
سوابق مربوط ( بیان مختصر سابقهء تحقیقات انجام شده درباره ء مساله ونتایج به دست آمده در داخل خارج ازکشور و نظرهای علمی موجود در مورد ء مساله تحقیق)
در این بخش توضیح داده می شود که جهت چه مساله انتخاب شده یک مساله عمده پیشرفته و یا اجتماعی بوده نیاز به تحقیق دارد. به سخن دیگر ، ارزش مساله پژوهش از نظر لزوم قابلیت پژوهش توجیه می شود. در واقع مطالعه این پارت باید به این سوال خواننده که چرا مساله پژوهش مساله و موضوعی است که باید مورد تحقیق قرار گیرد ، جواب می دهد.
بیان تاریخچه مختصری از موضوع مورد تحقیق معلوم می دارد که این موضوع از چه زمانی و به چه ترتیبی در جامعه به صورت مساله درآمده و چه تحولی در جامعه داشته است. در توجیه لزوم انجام پژوهش ، از تجربیات و مشاهدات شخصی پژوهشگر، از مدارک دلایل آماری، از نتایج مطالعات انجام شده در قدیم و نوشته های علمی موجود مصرف می شود تمام ابعاد جوانب مساله مورد نظر قرار می گیرد.
به بیانی دیگر در سری زمینه تاریخچه مختصر موضوع پژوهش پژوهشگر باید پاسخگو روشنگر نکات عمده زیر باشد:
1-نیاز به پژوهش این موضوع خاص
2-مناسب بودن مساله پژوهش و ارزش آن
3-فراوانی پراکندگی مساله در جامعه
4-موارد موارد ی که بر اثر وجود این مساله در جامعه ناشی شده اند.
جهت نوشتن این قسمت محقق بایستی به بررسی ها انجام شده مربوط به موضوع یا مشابه مساله مراجعه نماید و همین طور محقق می تواند از بانک های اطلاعاتی موجود و یا از کتابخانه دیجیتال دانشگاه مصرف نماید .
توجه داشته باشید که بخش هایی از بیان مساله میتواند با تاریخچه یا اهمیت مساله هم پوشانی داشته باشند.

فرضیه تحقیق
فرضیه بیانیه ظنی و حدسی مبتنی بر دانش و آبرخی های قدیم محقق است که در محک آزمایش عملی سنجیده می شود. اکثرا وقتی فرد در مقابل مشکلی قرار می گیرد سعی می نماید ریشه مساله را حدس بزند بگوید راه حل آن کدام است ؟ در واقع محقق نیز در جریان تحقیق حدسهای خویش را تست می نماید تا دریابد علت واقعی مساله چیست کدام راه حل درست است ؟ به جمله دیگر، فرض، حدسی است علمی و عقلانی درمورد چگونگی ارتباطات بین دو یا چند متغیر.
لازم است فرضیه به صورت یک عبارت خبری درعین حال کوتاه بیان شود. در صورت لزوم می‌توان از چندین عبارت خبری به عنوان فرضیه های تحقیق استفاده کرد.
اهداف تحقیق(حاوی اهداف علمی، کاربردی و ضرورت ها و اهمیت ویِژگزینشه انجام تحقیق)
در تحقیق اهداف به دو صورت کلی برای بیان می‌شود:
اهداف کلی:
هدف کلی جمله از منظور مقصود نهایی از انجام پژوهش است .
هدف کلی مستقیما از مساله پژوهش مشتق می‌شود. در واقع یکی از اهداف کلی، خود مورد تحقیق است که معلوم می‌دارد پژوهش چه چیز را دنبال می‌کند و یا قصد تعیین آنرا دارد.
همچنین هدف کلی دیگر، توصیه هایی است که بر طبـق یافته ها ارائه می شوند.
اهداف ویژه:
اهداف برای تحقیق که اصولا از مساله پژوهش و اهداف کلی نشات می‌گیرند را می توان «خرده مساله پژوهش» نیز نامید.
محقق با بیان این اهداف دقیقا تصریح می‌کند که در این تحقیق چه انجام می‌شود و چه انجام نمی‌شود.
هر پژوهش می‌تواند چندین هدف جهت داشته باشد از آنجا که همه مراحل ریزه‌کاریهای تحقیق بایستی به صورت بیانیه های مجزا و معین با کلمات دقیق، که معین ا قابل آزمودن و ارزیابی است، نوشته شود؛ لذا هدف برای باید به صورتی بیان شود که در آن:
· متغیر یا علت مورد مطالعه
· چگونگی انجام پژوهش
· زمان
· مکان
· واحد نمونه مورد پژوهش
کاملا معین باشد؛ به طوری که محقق بتواند آنها را در معرض تست آزمون بگذارد .
می‌توان ادعا کرد که اهداف برای پژوهش، روش ی برای تهیه و تولید و تدوین وسائل گردآوری اطلاعات است. پس ضروری است اهداف برای به نحوی بیان شوند که بر علمی بودن نتایج پژوهش اصرار داشته باشند چارچوبی مناسب، برای تجزیه و نقد آماری ارائه دهند.
ارزش و ارزش موضوع پژوهش
ارزش و ارزش موضوع پژوهش جمله از مجموع اطلاعاتی است که معین می کند نتایج این تحقیق، تا چه میزان برای محقق نیز تا چه میزان برای دیگـران مفید و مثمر می‌باشد .
به جمله دیگر، نتایج این تحقیق منبع چه دستاوردها و آگاهی‌های جدیدی است ؟ محقق می‌تواند با استفاده از منابع زیر توضیحاتی مثبت و معنی‌دار در این زمینه، فراهم سازد. این منابع عبارتند از:
1- قدرت تفکر دلیل محقق بر اساس تجربیات حرفه‌ای اطلاعات کلی.
2- نوشته های دیگـران برای حمایت از گفته ها و استنباطهای خود.
3- آمار موجود و نتایج پیشگذاشته ای پژوهش های انجام شده بوسیله دیگران.
به نوشتن، به اهمیت و ارزش مورد پژوهش توجه داشته باشید که اولا، معین کنید که این پژوهش چه موردی را برای دیگـران روشن خواهد کرد و یا در چه موردی اطلاعات جدیدی در اختیار دیگـران خواهد گذاشت. به جمله دیگر،‌ در این بخش متغیرهای مورد تحقیق معلوم و معین می‌گردد. ثانیا، نتایج حاصل از این پژوهش در کجا کدام بخش چگونه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در این زمینه باید معلوم شود که نتایج حاصل از این پژوهش چگونه در قسمت های مختلف روش ، خدمات و مدیریت حرفه مورد نظر و یا گسترش علم به طور اعم تاثیر خواهد گذاشت چنانچه نتایج پژوهش اخیر در موارد دیگری غیر از تخصص محقق تاثیر خواهد گذاشت ، ضروری است آنها را ذکر کرد چگونگی این تاثیر را توضیح داد.

جنبه نو آوری و جدید بودن تحقیق
یکی از ویژگیهای تحقیق علمی افزایشی بودن آن است یعنی تحقیق بایستی دانش جدیدی به دانش قبلی بشری اضافه کند گرنه تکرار آنچه دیپرهزینه انجام داده اند تحقیق علمی به حساب نمی آید این پارت بایستی بوسیله استاد راهنما نوشته و امضاء‌ شود و بوسیله وی بیان شود که آیا مورد مورد تحقیق دانشجو دارای جنبه جدیدی هست یا نه؟
تعیین نامروش پژوهش علت گزینش آن
گزینش آموزش تحقیق بستگی به ماهیت موضوع اهداف پژوهش ، فرض فرض های تدوین شده ، ملاحظات اخلاقی و آدم ی ناظر بر موضوع تحقیق و وسعت امکانات اجرایی آن دارد. در این وهله محقق بایستی معلوم دارد که برای مساله انتخاب ی او چهراهنمای تحقیقی مناسب است
روش گردآوری اطلاعات
برای جمع آوری داده های مورد نیاز یک پژوهش به روشها راههای مختلف عمل می شود. وسائل گردآوری اطلاعات وسیله‌ای است که به پژوهشگر کمک می‌کند تا داده‌های لازم را جمع آوری و ثبت نماید. در رشته‌های علوم اسانی رایج‌ترین وسائل گرد‌آوری داده‌ها پرسش نامـه ‌ها، برگه مشاهده، برگه مصاحبه و فیش ثبت مطالعات و اطلاعات(در تمام رشته ها) و آزمایش (در غالب رشته‌های علوم پایه فنی ) غیره می‌باشد. پژوهشگر برحسبروش تحقیق مورد نظر خود و نوع داده هایی که قصد جمع آوری آنها را دارد، تصمیم می‌گیرد که از چه وسائل ی برای گردآوری داده های مصرف کند.
روش تجزیه تحلیل داده ها
اطلاعاتی که با مصرف از وسائل گردآوری داده‌ها به دست می آید احتمـا لا واقعیت یا انعکاسی از واقعیت است .جهت مثال ، وقتی سن افراد سوال می شود داده های واقعی بدست می آید ؛ ولی اگر از کسی در مورد حادثه ای که شاهد آن بوده است پرسش شود انعکاسی از واقعیت حاصل می گردد.
در پژوهش اکثرا از هر دو نوع داده ها استفاده می‌شود؛ به همین دلیل در تجزیه و تحلیل و پس تفسیر داده‌های کسب شده نمی‌توان با قاطعیت اذعان داشت که داده‌های بدست آمده چیزی امری را ثابت می‌کند، بلکه می‌توان گفت :« داده های بدست آمده چنین نشان می‌دهند»، «این طور به نظر می‌رسد»، «امکان دارد»، «پیشنهاد می‌کند»، «می‌توان حدس زد احتمـا ل داد که » ...و غیره.
جهت اینکه پژوهشگر بتواند داده های پژوهش را تجزیه تحلیل و پس تفسیر کند، باید از شیوه های آماری مصرف کند.
فهرست منابع مآخذ مورد استفاده در پایان نامـه :
جهت نوشتن فهرست منابع لازم است محقق دقت لازم را داشته باشد تنها منابعی را قید کند که در نوشتن پروپوزال از آنها مصرف می‌کند (مثل سوابق تحقیق و بیان مساله یا سایر پارت های پوپوزال). باز آوردن منابعی که مستقیما در تدوین پروپوزال مورد مصرف قرار نگرفته است اکیدا خودداری نمایید. یکی از مرسومترین دلیل عدم تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی عدم رعایت انطباق فهرست مراجع با منابع مورد مصرف در متن پروپوزال است. محقق بایستی از ذکر منبعی که در پروپزال از آنها مصرف نکرده است خودداری کند و همچنین تمام منابعی که در داخـل متن پروپزال از آنها استفاده کرده است شناسنامـه کامل منبع را بایستی در اینجا بنویسد.
هر گونه سوال خود را می توانید ارسال کنید تا پاسخ خود را در اسرع زمان بدست آورید.
نمونه ای از پروپزال تکمیل شده توسط یکی از دانشجویان جهت آشنایی دانشجویان با نحوه تکمیل پروپزال در زیر آورده می شود.