ویروس های سکتور بوت (سکتور از بخش بندی های فضای بر روی دیسک ها است ) .

آنتی ویرویس

آنتی ویرویس,خرید آنتی ویروس,antikade

ویروس های سکتور بوت، اولین نوع ویروس هایی بودند که مشاهده شدند. آنها از طریق تغییر دادن سکتور بوت –بخش ی از سخت افزاری از دیسک که در آن پروگرام ای قرار می گیرد که باعث شروع به کار رایانه شما می شود –گسترش می یابند.

زمان ی که شما رایانه را روشن می بکنید ، سخت افزار به دنبال پروگرام سکتور بوت –که برروی دیسک سخت است، ولی می تواند بر روی فلاپی یا سی دی هم باشد – می گردد تا آن را اجرا نماید . این پروگرام با اجرا شدن، وقفه سیسـتم علت را در حافظه بار گذاری می نماید . (Load)

یک ویروس سکتور بوت، نسخه مهم برنامـه سکتور بوت را با ورژن ای تغییر یافته ومربوط به خود جایگزین کرده ونسخه اصلی را اکثرا در جایی دیگر روی دیسک سخت پنهان می نماید . وقتی که شما در بار بعدی دستگاه را روشن می بکنید ، سکتور بوت آلوده شده، مورد استفاده از سخت افزار قرار خواهد گرفت وپس ویروس فعال خواهد شد.

پس در صورتیکه شما دستگاه را به وسیله یک دیسکت آلوده- اکثرا دیسک های نرمی که سکتور بوت آلوده دارند- راه اندازی بکنید ، در نهایت آلوده به ویروس خواهید شد.

خیلی ی از ویروس ها ی سکتور بوت در حال حاضر دیگر جزءویروس های کهنه وقدیمی محسوب می شوند. آنهایی که برای دستگاههای تحت سیستم علت DOSنوشته شده بودند، نمی توانند از طریق سیسـتم علت ها ی ویندوز 95، 98، ME، NT، 2000وXP بودند، گسترش یابند، گرچه شاید برخی وقتها اوقات این سیسـتم علت هارا از راه اندازی صحیح متوقف کنند.

معرفی ویروس هایی از این نوع :

ویروس Form:ویروسی است که بعد از 10سال بعد از اولین مشاهده، هنوز هم:ویروس رایج است.

نسخه مهم آن در روز 18هر ماه، فعال شده ووقت ی که هر دکمه ای بر روی صفحه کلید جمع و جور شود، باعث ایجاد یک کلیک می شود.

ویروس Parity Boot: ویروسی است که به طور تصادفی پیام PARITY CHECKویروس نمایش داده وسیسـتم علت را قفل می نماید . این پیام مانند پیام واقعی است که به وقت ایجاد خطا در حافظه رایانه نمایش داده می شود.

ویروس های انگلی :

ویروس های انگلی که با نام ویروس های فایل هم شناخته می شوند، را به پروگرام ها یا همان فایل های قابل اجرا پیوند می زنند.

ی که شما اجرای پروگرام آلوده شده بوسیله ویروسی را شروع می بکنید ، در ابتدا ویروس اجرا خواهد شد. پس ویرو س ها برای مخفی نگاه داشتن حضـور خود، برنامـه مهم را اجرا می نماید . سیـستم علت دستگاه که ویروس را بخشی از برنامـه اجرا شده بوسیله شما می داند، به آن مجوزهای اجرا را می دهد. این مجوز ها به ویروس مجوز می دهند تا از کپی بسازد، را در حافظه رایانه قرار داده وبدنه خود را آزاد نماید .

ویروس های انگلی در تاریخچه ویروس ها از نخستین انواع آنها می باشند ، ولی در حال حاضر از تهدیدات واقعی به شمار می روند. شبکه اینترنت که گسترش برنامـه ها را آسان تر کرده ، به ویروس ها فرصتی نو ی برای گسترش داده است.

معرفی ویروس هایی از این نوع :

ویروس Jerusalem:در جمعه های با تاریخ 13هرماه، تمام برنامـه های اجرا شده در رایانه را پاک می نماید .

ویروس CIHیا همان Chernoby:در روز 26 از ماههای معین ی، اطلاعات چیپ :بایوس را بازنویسی کرده واز بین می برد. با این کار رایانه غیر قابل مصرف می شود. این ویروس همین طور اطلاعات دیسک سخت را بازنویسی می کنند.

ویروس Remote Explorer:ویروس Remote Explorer) ) WNT/RemExpفایل اجرایی ویندوز NTرا آلوده می نماید . این ویروس اولین ویروسی بود که توانست خود را به عنوان یک سرویس –پروگرام هایی که در ویندوز NTحتی در زمان هایی که فردی Log inنکرده ، اجرا می شوند، در ویندوز NTاجرا نماید .

ویروس های ماکرو (کلان دستور) :

ویروس های ماکرو که از ویژگی ها ی برنامـه نویسی ماکرو سود می برند، دستوراتی هستند که در دستورات درون فایـل ها ادغام شده وبه صورت اتوماتیک اجرا می شوند.

بسیاری از برنامـه ها مانند برامه های عبارت پرداز یا تولید و ساخت کننده صفحه وسیع از ویژگی برنامـه نویسی ماکرو مصرف می کنند.

ویروس ماکرو، پروگرام ماکرو اس ت که می تواند از کپی تولید و ساخته واز فایلی به فایـل دیگر گسترش پیدا نماید . در صورتیکه شما فایلی را باز بکنید که حامل ویروسی ازنوع تمام چیز ماکرو است، در اینصورت ویروس را در فایل های آغازین اجرای آن پروگرام کپی می نماید واین زمان است که رایانه آلوده شده است.

زمانی که شما در وهله بعد فایلی را باز می بکنید از همان برنامـه مصرف می نماید ، ویروس، آن فایل را آلوده کرد. در صورتیکه رایانه شما در شبکه باشد، این آلودگی سریع گسترش پیدا می نماید ودلیل آن نیز این است که وقت ی که شما فایلی آلوده را برای شخص دیگری می فرستید، اوهم با باز کردن فایـل آلوده خواهد شد.

یک ماکروی مخرب همین طور می تواند باعث بپدیدار شدن تغییرات در اسناد یا تنظیمات شما شود.

ویروس های ماکرو می توانند فایـل هایی که در بیشتر ادارات مورد استفاده قرار می گیرند را آلوده کنند وهمین طور برخی از آنها می توانند چندین نوع مفرق از فایل ها مانند فایـل های پروگرام های Wordیا Excelرا تحت تاثیر قرار دهند. همچنین آنها می توانند به تمام فایل هایی که توسط پروگرام میزبان آنها مورد اجرا قرار می گیرد، گسترش پیدا کنند، بالاتر از تمام اینکه آنها می توانند براحتی گسترش پیدا کنند، برای چه که اسناد بطور دائمی در نامـه های الکترونیک وب سایت ها در حال تبادل می باشند .

معرفی ویروس هایی از این نوع:

ویروس WM/Wazzu:فایل های تولید و ساخت شده توسط پروگرام Wordرا آلوده می سازد. این ویروس بطور تصادفی در بین هر تا سه کلمه، عبارتwazzuرا قرار می دهد.

ویروس OF97/Crown-B:فایل های پروگرام هایPower pointوExcel، Wordرا آلوده می نماید . ی که این ویروس، فایلی از برنامـه Wordرا آلوده می سازد، بخش حفاظت ی ماکرو دربقیه برنامـه های نرم افزار Officeرا از کار انداخته واز این طریق آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.

ویروس های برتر

کدامیک از ویروس ها تا بحال بیشترین خوب یت را داشته اند؟در این سری گزیده ای از ویروس هایی آورده می شود که توانسته اند :به دور ترین نقاط انتقال پیدا کنند، بیشترین تعداد رایانه را آلوده کنند، ویا اینکه بیشترین طول عمر را داشته باشند.