انجام پایان نامه ارشد مدیریت

استناد به مراجع منابع مورد مصرف در پژوهش و با هر شیوه و روش علمی از الزامات کار های پژوهشی است در هر پژوهشی می بایست معین شود از چه منابعی استفاده شده است.
هزارانراهنمای جهت استناد به منابع مختلف علمی وجود دارد. مجلات علمی خیلی ی در جهان وجود دارند که از سبک های ویِژگزینشه خود برای رفرنس دهی استفاده می کنند. ولی مجلات بسیاری نیز وجود دارند کهشیوه های معتبر و شناخته شده را به نویسندگان خود توصیه کرده و از آن ها برای چاپ مطلب در نشریات خود بهره می برند. منابع در انتها پایان‌نامـه آورده می­شود فهرست منابع فارسی منابع غیرفارسی بایستی مجزا از نیز نوشته شوند ولی پیوسته شماره شوند. فهرست منابع فارسی. منابع غیرفارسی به ترتیب برحسب تقدم حروف الفبای فارسی فامیل نویسنده اول لاتین حروف اول فامیل نویسنده اول به صورت زیر تنظیم می‌شود:


فامیل نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار. عنوان ( کتاب، مطلب ، گزارش یا پایان‌نامـه تحصیلی همراه با ذکر جمله پایان‌نامـه دوره کارشناسی ابیشتر شدن یا رساله دکترا)، محل نشر کتاب و نام ناشر آن، نام مجله، شماره مجله، شماره صفحات کل مطلب یا کل کتاب.
در رابطه با استاندارد، سال انتشار، سازمان منتشر کننده استاندارد، کشور.

منابع فارسی
به ترتیب حروف الفبا و بهروش ادرس دهی کامل. آدرس دهی مطلب :
فامیل ، نام (سال)، "عنوان مطلب "، نام مجله، ناشر، شماره مسلسل تک شماره، ماه یا فصل انتشار، شماره صفحه یا صفحات.

منابع انگلیسی
به ترتیب حروف الفبای انگلیسی. روش ادرس دهی مقالات انگلیسی:

Shim, J. P. & Carlsson, C. (2010). “Expert system for structural damage ssessment”, Journal of Marketing, 24 (3), pp.123-145


توجه شود که مطالب فوق بوسیله ویرگول از هم جدا شوند.

درزمینهٔ منابع غیرفارسی ضمن رعایت ترتیب منابع برحسب حروف الفبای لاتین حرف اول فامیل نویسنده، دقت شود چنانچه مجله مورد استفاده نام مخفف شناخته شده‌ای باشد، نام مخفف مورد مصرف قرار گیرد در غیر این صورت نام کامل مجله قید گردد. در تنظیم پاراگراف فهرست منابع دقت شود.
به احتمال زیاد ً منابعی که در متن مصرف می‌شود می بایست در فهرست منابع آورده شود آن منابعی نیز که در فهرست منابع آورده می‌شود بایستی در متن آمده باشد. اکیداً ترتیب گذشته به نو در متن ترتیب الفبایی در فهرست منابع رعایت شود.