انجام پایان نامه ارشد مدیریت

بسیاری از دانشجویان محققان تازهکار، درک درستی از معنا، کارکرد و ارزش پروپوزال پژوهشی ندارند.کیفیت پژوهش، نسبت مستقیمی با کیفیت پروپوزال دارد. پروپوزال بد حتی چنانچه به تصویب برسد، پروژه را خراب می نماید . پروپوزال بهتر ، برعکس زیبا نه فقط خوب یت پروژه را نوید میدهد، بلکه کمیته پروژه را هم در به رسمیت شناختن شما به عنوان پژوهشگری توانا تحت تأثیر قرار میدهد. هدف از پروپزال پژوهشی آن است که افراد دیگر باور کنند که شما قصد انجام پروژه پژوهشی ارزشمند ی را در سر دارید و مناسب انجام آن هستید برنامـه کاری مناسبی برای تکمیل آن دارید. کلا ً هر پروپوزال پژوهشی بایستی تمام عناصر کلیدی مندرج در فرآیند پژوهشی را داشته باشد و اطلاعاتی کافی را به خواننده بدهد تا بتواند به بررسی پژوهش پیشنهاد ی بپردازد.

تمام پروپوزالهای پژوهشی، صرف نظر از حوزه پژوهش روشی که جهت انجام آن بر میگزینند، بایستی به سه پرسش زیر جواب دهند:

-۱ آنچه که میخواهید انجام دهید، چیست؟

-۲ جهت چه میخواهید آن را انجام دهید؟

-۳ چگونه آن را انجام خواهید داد؟

پروپوزال می بایست حاوی اطلاعاتی باشد که خوانندگانش متقاعد شوند که شما ایده پژوهشی مهمی در سر دارید، دریافت درستی از ادبیات موضوع و مباحث خیلی مهم مربوط به آن دارید و در نهایت آنکهروش شما روشی معتبر است.

کیفیت پروپوزال پژوهشی شما نه تنها به کیفیت پروژه توصیه ی، بلکه به چگونگی نگارش پروپوزال شما بستگی دارد. این تهدید وجود دارد که پروژه پژوهشی بهتر به دلیل آنکه پروپوزال آن نگارش خوب ی ندارد، رد شود. به همین دلیل ، به صلاح است که نگارش شما منسجم، روشن برانگیزاننده باشد. هدف از این موضوع، تمرکز نحوه نگارشی پروپوزال است و نه شیوه بسط ایدههای پژوهشی.

عنوان

عنوان پژوهشی بایستی مختصر توصیفگر باشد. جهت مثال میتوان جمله “پژوهشی درباره ……” را به کار نبرد. عنوانها اکثرا بر حسب کارکرد پژوهش بیان می شوند، زیرا چنین عنوانهایی به روشنی نشانگر متغیرهای مستقل وابسته هستند . با وجود این، در صورت امکان، عنوانی روشنگر و جذاب گزینش بکنید . عنوان بهتر نه تنها توجه خواننده را جلب می نماید ، بلکه باعث می شود او جهتگیری مثبتی به پروپوزال پیدا نماید .

چکیده

چکیده خلاصه کوتاهی از کل پروپوزال است که نباید بیش از حدود ۳۰۰ کلمه باشد. چکیده بایستی حاوی بیان مسئله، ضرورت پژوهش، فرضیه(در صورت وجود)، روش و یافتههای مهم پژوهش باشد. توصیفروش میتواند حاوی طراحی، روال کار، نمونهگیری و وسائل مورد استفاده باشد.

مقدمه

هدف مهم از نگارش مقدمه، ایجاد قبلی ه یا بستر لازم برای مسئله پژوهشی شماست. چگونگی صورتبندی مسئله پژوهش، شاید بزرگترین مساله نگارش پروپوزال باشد. چنانچه مسئله پژوهش در بستر ادبیاتی عام پریشان شکل گرفته باشد، در آن صورت بی مایه غیر جذاب مینماید، اما چنانچه همان مسئله در بستر حوزه پژوهشی زیاد دقیق روزآمدی جای گرفته باشد، آنگاه ارزش ش آشکار خواهد شد.

متأسفانه قانون خاصی جهت چگونگی نگارش پاراگراف آغازین که هم جالب و هم روشنگر باشد، وجود ندارد. این امرتا حدود زیاد ی به خلاقیت شما و عمق درکی که از جوانب مسئله دارید بستگی دارد، اینکه تا چه میزانی میتوانید به نحوی روشن، به مسئله پژوهش بیندیشید.

با وجود این، بکوشید نخست مسئله پژوهش را یا بر بستری از حوزهای داغ و امروزی جای دهید یا بر حوزهای قدیمیتر که هنوز زنده مورد تذکر است.

دوم آنکه ضروری است قبلی ه تاریخی مختصر ولی درخوری به دست دهید. سوم آنکه، بستری امروزین فراهم آورید چنانکه در چنین بستری، مسئله پژوهش پیشنهاد ی شما اهمیت ی محوری پیدا نماید در نهایت بایستی بازیپرهزینه کلیدی را شناسایی بکنید و به مربوطترین نمایانندهترین موارد مطالب انتشار شده اشاره بکنید . خلاصه آنکه بکوشید مسئله پژوهشتان را تا میزان امکان برجسته سازید در عین حال ارزش ش را شرح دهید.

مقدمه ً با عبارتی کلی در مورد حوزه مسئله پژوهش و تمرکز بر مسئلهای ویِژگزینشه شروع می شود . به دنبال آن هم توجیه یا منطقی پرداختن به چنین مطالعهای میآید. مقدمه ً موارد زیر را در بر میگیرد:

-۱ بیان مسئله پژوهش، که با عنوان هدف از پژوهش نیز نام برده می شود.

-۲ فراهم آوردن بستر وآرایـش صحنه برای مسئله پژوهشتان، به نحوی که ضرورت ارزش آن را نشان دهد.

-۳ ارائه دلیل منطقی بررسی توصیه ی و نشان دادن چرایی ارزشمند ی انجام آن.

-۴ شرح مختصر مباحث عمده و موارد فرعیای که پژوهشی به آنها میپردازد.

-۵ شناسایی متغیرهای مستقل و وابسته آزمایش یا معین کردن پدیدهای که میخواهید تحقیق کنید.

-۶ بیان فرضیه یا نظریه(اگر وجود دارد). در پژوهشهای اکتشافی یا پدیدار شناختی، نیازی به داشتن فرضیه نیست(لطفاً فرضیه را با گمانههای آماری بی ارزش غلط نگیرید).

-۷ تعیین حدود یا مرزهای پژوهش توصیه ی جهت رسیدن به تمرکزی روشن.

-۸ ارائه تعاریفی از مفهوم ها کلیدی(این مورد اختیاری است).

مرور ادبیات پژوهش

برخی مرور ادبیات پژوهش در بخش مقدمه جای میگیرد. با وجود این، بیشتر تصمیمگیران و تصویبکنندگان پروپوزالها ترجیح میدهند بخش جداگانهای به این امر اختصاص یابد که در آن، مروری کلی بر ادبیات پژوهش انجام شده باشد. مرور ادبیات پژوهش کارکرده ای مهمی دارد از عبارت :


-۱ این اطمینان را فراهم میآورد که شما آنچه را که پیش از این گفته شده است، دوباره تکرار نخواهید کرد.

-۲ به افرادی که شالوده پژوهش شما را بنیان گذاشته اند، اعتبار میبخشید.

-۳ دانش شما را پیرامون مسئله پژوهشی، نشان میدهد.

-۴ درک شما را از مباحث پژوهشی و نظری مربوط به مسئله پژوهش نشان میدهد.

-۵ توانایی شما را در بررسی انتقادی اطلاعات ادبیات مربوط به موضوع، آشکار می نماید .

-۶ توانایی شما را در ترکیب سنتز ادبیات موجود نشان میدهد.

-۷ دریافتهای نظری نو به دست میدهد یا الگوی ارائه می نماید که همان چهارچوب مفهومی پژوهشتان است.

-۸ خوانندهتان را متقاعد می نماید که پژوهش، توصیه ی در غنیسازی ادبیات موضوع مشارکتی مهم بنیادی خواهد داشت(یعنی مساله نظری مهمی را حل یا شکاف بزرگی را در ادبیات مورد نظر پر می نماید ).

بیشتر محققان تازهکار در مرور ادبیات تحقیق، دچار این موارد هستند :

-۱ فقدان سامان ساختار

-۲ فقدان تمرکز، وحدت انسجام

-۳ دوباره تکرار ی بودن

-۴ کوتاهی در ذکر مقالات آثار پر نفوذ

-۵ ناتوانی در همراهی با پیشرفت های

-۶ ناتوانی در بررسی انتقادی مقالات و آثار ذکر شده

-۷ ذکر منابع نامربوط نامعتبر

-۸ وابستگی بیش از میزان به منابع دست دوم

در صورت وجود هر از نقایص بالا در پروپوزال، بعدها با مساله مواجه خواهید شد.

راههای گوناگون برای تنظیم ادبیات پژوهش وجود دارد. برای آنکه مرور ادبیات پژوهشتان نظم انسجام یابد، از تیترهای فرعی استفاده بکنید . برای مثال، بعد از اشاره به ارزش حوزه پژوهشیتان وضیعت کنونی پیشرفت های این حوزه، میتوانید زیر بخشهای متعددی را به مباحث مرتبط اختصاص دهید. از عبارت : الگوهای نظری، وسائل اندازهگیری، فرق های فرهنگی جنسیتی و غیره.

به خاطر داشتن این نکته مفید است که شما میخواهید داستانی برای مخاطبانی نقل بکنید . بکوشید این جریان را به گونهای برانگیزهاننده درگیرکننده نقل بکنید ، حوصله آنان را سر نبرید، زیرا شاید منجر به رد پروپوزال ابه احتمال زیاد لاً ارزشمند شما شود.(فراموش نکنید که ارزیابان پروپزال ما هم به هر حال آدم هستند ).

روش

بخشروش زیاد مهم است زیرا نشان میدهد که شما چگونه به موارد پژوهش میپردازید. این بخش نشاندهنده پروگرام کاری شماست و کار های ضروری جهت کامل شدن پروژه را شرح میدهد.

اصل روش نگارش بخشآموزش این است که بایستی در بردارنده اطلاعات کافی باشد تا خواننده بتواند تعیین نماید که آیا آموزش شما معتبر است یا نه. حتی برخی می گویند که پروپوزال بهتر باید واجد چنان جزئیاتی باشد که پژوهشگر صلاحیتدار دیگری بتواند آن پروژه را به انجام برساند.

ضروری است نشان دهید که از روشهای جایگزین شناختی کافی دارید، بر اساس این معرفت به گونهای از نحوه خود دفاع بکنید که گویی مناسبترین و معتبا کیفیت ترین راه پرداختن به مسئله پژوهشی است.

لطفاً مد نظر داشته باشید که احتمالا آموزش پژوهش کیفی بهتریـن جواب را به مسئله پژوهشیتان بدهد. ولی از آنجا که جریان غالب پژوهشگری هنوز علیه پژوهشهای کیفی به ویژه انواع پدیدار شناختی آن دچار پیشداوری است، لازم است کهروش کیفیتان را به خوب ی توجیه بکنید . علاوه بـر این چون نقد کیفی ملاکها و رسوم چندان تثبیت شده پذیرفته شدهای ندارد، بخششیوه پروپزال شما باید خیلی پرداختهتر و پختهتر از آنچه که در سنتپژوهشیهای کمی است باشد.

مهمتر آنکه، فرایند گردآوری دادهها در پژوهشهای کیفی در مقایسه با پژوهشهای کمی تأثیر خیلی بر نتایج پژوهش میگذارد. به همین توصیف چگونگی جمعآوری تحلیل دادهها، توجه دقت بسیاری میطلبد (روش نگارش بخشروش برای پژوهشهای کیفی، موضوعی است در خور مطلب ای دیگر).

اما بخشروش در پژوهشهای کمی عموماً باید بخشهای زیر باشد:

-۱ طراحی- آیا نحوه شما مطالعهای سوال نامـه ای است یا تجربهای تست گاهی؟ کدام مورد را برمیگزینید؟

-۲ سوژهها یا نمونهها – چه افرادی در تحلیل شما مشارکت میکنند؟ از چه نوع نمونهگیری مصرف میکنید؟

-۳ وسائل – چه نوع وسائل اندازهگیری یا پرسش نامـه را بکار میبرید؟ آیا آنها را گزینش میکنید؟ آیا آنها معتبر و قابل اعتمادند؟

-۴ روال تحلیل – چه برنامـه ای جهت انجام ارزیابی تان دارید؟ چه کار هایی خواهید کرد؟چقدر طول خواهد کشید؟

نتایج

روشن است که در وهله پروپوزال، نتیجهای نمیتوانید داشته باشید. ولی ضروری است که تصویر ی از نوع دادههایی که میخواهید گرد آورید، شیوههای آمارگیریای که به کار خواهید برد داشته باشید تا بتوانید به مسئله پژوهش جواب دهید یا فرضیهتان را به محک تست درآورید.

برآورد زمان و هزینه

ملاکها و معیارهای چندان دقیقی برای تعیین و تعرفه مورد نیاز پژوهش در پروپوزال وجود ندارد. ولی یک اصل با اهمیت در این زمینه وجود دارد و آن این است که زمان و هزینه پیشنهاد ی تا میزان امکان بایستی با ذکر جزئیات و زیربخشهای متناسب با کل پژوهش ذکر شود. به عنوان مثال میتوان کل پژوهش را به سه یا چهار وهله تقسیم کرد، بدین گونه:

وهله اول: تعیین جامعه آماری و نمونهها،

وهله دوم : تنظیم پرسش نامـه (یا آماده سازی لوازم تست )،

وهله سوم : پیمایش،

وهله چهارم : تحلیل دادهها نتیجهگیری. به نسبت اندازه جامعه آماری و تعداد همکاران طرح میتوان زمانی را به هر از این مراحل اختصاص داد و آن را در جدولی که امکان مقایسه آسان مراحل در آن وجود دارد تنظیم کرد. برای ارائه بودجه توصیه ی نیز میتوان یا بر اساس الگوی وهله ای اقدام کرد یا بر طبـق میزان کاری که مجری یا مجریان طرح بر حسب نفر/ساعت انجام خواهند داد. خوب است در هر دو حالت، نرخ های جنبی از قبیل مسافرت ، تجهیزات غیره هم به صورت جداگانه ذکر شود.

مذاکره

بعد از انتها نگارش پروپوزال ارائه آن به هیأت تصمیم گیرنده، خوبتر است مذاکرهای حضوری نیز با آنان برای توجیه دفاع از پروپوزال انجام شود. خیلی با اهمیت زیاد است که خوانندگان شما متقاعد شوند که پژوهش تأثیر بالقوه مهمی بر پیشرفته ای آن حوزه پژوهش خواهد داشت. لازم است حس اشتیاق و اطمینان را بدون بزرگنمایی مزیتهای پروپوزال، منتقل بکنید . به همین هم بایستی به محدودیتها ضعفهای پژوهش پیشنهاد ی اشاره بکنید که اما بهمرور زمان بر طرف خواهد شد.

خطاهای رایج در پروپوزال نویسی

-۱ ناتوانی در ارائه بستری مناسب برای تنظیم مسئله پژوهش.

-۲ ضعف در تعیین شرایط محدود کننده پژوهش.

-۳ ضعف در ذکر منابع راهنما.

-۴ ناتوانی در ارائه درست روش مشارکت نظری و تجربی دیگر محققان .

-۵ ضعف در تمرکز بر مسئله پژوهش.

-۶ ضعف در پردازش دلیل هایی منسجم و متقاعد کننده برای پژوهش پیشنهاد ی.

-۷ زیاد کردن موارد کمارزش و ایجاز موضوعات مهم .

-۸ این شاخ و آن شاخ پریدن – سرک کشیدن به هر جا بدون جهتگیری خاص.

-۹ خطاهای زیاد در نقل قول ها و ارجاعات نادرست.

-۱۰ کوتاهی یا بلندی بیش از حد.

-۱۱ نگارش شلخته و بی سامان.